Aanvraag ingediend voor project Clean Inland Shipping (CLINSH)

09/11/2015

CLean INland SHipping (CLINSH)

CLINSH (Clean Inland Shipping) is een Europees consortium ter bevordering van schone binnenvaart. Binnen CLINSH werken Nederlandse publieke en private organisaties samen met Belgische, Duitse en Engelse partners. Gemeente Nijmegen is één van de aanvragers in het project.

De belangrijkste doelstelling van CLINSH is de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden te verbeteren door emissiereductie in de binnenvaart te versnellen. Binnenvaart is een belangrijke bron van luchtverontreiniging.

Eind september 2015 heeft het consortium CLINSH een aanvraag ingediend voor de uitvoering van het CLINSH-project bij het Europees subsidiefonds LIFE.

Indien het LIFE-fonds de subsidie (medio 2016) toekent, zal de emissie “performance” van de verschillende reductietechnieken, alternatieve brandstoffen en walstroom worden getest op 30 schepen. Zowel voor als na deze aanpassing wordt de uitstoot (NOx en PM) “real life” gemeten.

Meetresultaten worden verzameld in een database. Deze biedt een handvat voor lokale, regionale, nationale en Europese overheden in het kader van (nieuw) beleid voor vergroening van de binnenvaart. Daarnaast krijgen schippers meer inzicht in de meest kosteneffectieve milieumaatregel voor hun schip.

Het CLINSH-consortium wil:

  • de effectiviteit van vergroeningsmaatregelen in de binnenvaartsector laten zien,
  • de sector stimuleren zelf vergroeningsmaatregelen  te nemen en
  • bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit.

De provincie Zuid-Holland is leadpartner van het CLINSH-project; gedeputeerde Rik Janssen is portefeuillehouder en ambassadeur van het project.