Europa, Rijk, provincie en gemeenten

De EU, het Rijk, de provincie, de stadsregio en de gemeenten werken alle hard aan de energietransitie en een biobased economy of circulaire economie. De groeistrategie van de Europese Unie voor dit decennium is gedefinieerd in het programma ‘Europa 2020’. De Europese strategie houdt in dat in 2020:

  • de uitstoot van broeikasgassen met 20% is verminderd ten opzichte van 1990
  • de energie-efficiëntie met 20% is gestegen
  • 20% van de energie op duurzame wijze wordt opgewekt

Dit worden daarom ook wel de 20/20/20-doelstellingen genoemd. Om de groene doelstellingen te koppelen aan economische groei biedt Brussel diverse subsidieprogramma’s aan, waaronder Horizon 2020, EFRO en Interreg.

Rijk

Eind 2013 verbonden zo’n 40 organisaties zich aan het in Den Haag gesloten Energieakkoord voor duurzame groei. Een akkoord tussen werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en centrale en decentrale overheden. Stip op de horizon is een hernieuwbare energievoorziening in 2050. Kern van het akkoord zijn afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Als uitwerking daarvan werken partijen op dit moment aan een visie op een duurzame brandstoffenmix. De visie moet de vraag beantwoorden welke soort brandstoffen voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen in de toekomst het beste kunnen gebruiken. De deelnemende partijen leggen nadrukkelijk een koppeling tussen de klimaatopgave van EU en Rijk en de gewenste economische groene groei.

Provincie Gelderland

Ook de provincie Gelderland heeft energietransitie hoog op haar agenda staan. Sterker nog, Nederland wil in 2050 een volledig hernieuwbare energievoorziening hebben en Gelderland wil daarin koploper zijn. Het is een stevige stimulans voor het bedrijfsleven om te innoveren.

Voor het gebied langs de Waal, de Betuweroute en de A15 is het project ‘Duurzame Transportcorridor Betuwe’ gestart. Dit project onderzoekt efficiëntere transportstromen over weg en water. Logistiek en transport bieden mogelijkheden om energie te besparen, maar ook om hernieuwbare energie op te wekken en in te zetten. En samen met Wageningen Universiteit lanceerde de provincie Gelderland ‘BIC-ON’: Bioeconomy Innovation Cluster Oost-Nederland. In dit programma staan bioraffinage, nieuwe producten en werkgelegenheid centraal.

Regio Arnhem-Nijmegen en gemeenten

De regio Arnhem-Nijmegen kent met De Groene Kracht haar eigen energieprogramma. Samen met bedrijven en kennisorganisaties werkt de regio aan concrete projecten op het gebied van duurzame energie, duurzame mobiliteit, duurzaam bouwen en een betere luchtkwaliteit. Natuurlijk hebben ook de individuele gemeenten elk hun eigen ambities. Zoals de programma’s Energy Made in Arnhem en Power2Nijmegen. De gemeentelijke programma’s worden getoetst aan de ambities van De Groene Kracht.

Links

www.energieakkoordser.nl
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm
www.energiecorridor.nl
www.degroenekracht.com
www.greentechalliances.nl

Downloads

  • SER-Akkoord
  • Energietransitie Provincie Gelderland