LNG

LNG is liquified natural gas, oftewel vloeibaar aardgas. Het kan ook gemaakt worden uit biomassa en heet dan bio-LNG. LNG is als brandstof zeer geschikt voor het zware goederenvervoer over de weg en voor de binnenvaart. Het is een schoon en stil alternatief ten opzichte van traditionele brandstoffen als diesel. De scheepvaart krijgt in 2015 / 2016 te maken met regelgeving die het gebruik van vervuilende stook- en dieselolie aan banden legt. LNG is een goed alternatief, maar investeren in LNG vergt veel van ondernemers. De productie en het gebruik van bio-LNG kan helaas nog niet met SDE-subsidies gerealiseerd worden.

Voordelen van rijden en varen op LNG

Rijden en varen op LNG betekent:

  • zeer lage uitstoot van fijnstof
  • geen uitstoot van SO2
  • 80 tot 90% lagere uitstoot van NOx
  • 10 tot 20% minder uitstoot van CO2
  • bij bijmenging van bio-LNG uit biogas tot 80% minder uitstoot van CO2
  • minder geluidshinder; een vrachtauto of schip op LNG rijdt en vaart stiller

LNG-vulstations

In de periode 2013-2015 zal het aantal zware vrachtwagens op LNG in de regio Arnhem-Nijmegen groeien naar 80. Dit komt onder andere op gang door het landelijke stimuleringsprogramma Truck van de Toekomst. Eind 2013 werd op bedrijventerrein Innofase in Duiven het eerste LNG-vulstation in de regio geopend. Het aantal vulstations zal snel groeien tot 3.

Binnenvaart op LNG

De scheepvaart levert met zijn zware dieselmotoren een grote bijdrage aan de luchtvervuiling. De Waal wordt soms zelfs wel de meest vervuilende weg van de regio genoemd. Daarom zoekt de vervoersector naar alternatieven zoals LNG. Door een overstap op LNG levert de sector een enorme bijdrage aan een schonere luchtkwaliteit. Inmiddels zijn in Nederland 4 schepen op LNG in de vaart genomen en zijn er nog eens een veelvoud in ontwikkeling. Als de markt groeit, is het rendabel om LNG-bunkerstations aan te leggen. In de regio zijn daarvoor verschillende initiatieven in ontwikkeling, onder andere door GDF Suez en Rotra.

Internationale samenwerking

Nederlandse en Noordrijn-Westfaalse partners onderzoeken in een grensoverschrijdend project de mogelijkheden voor toepassing van LNG in het zware vrachtvervoer via binnenvaart en wegtransport. De uitkomsten zijn eind 2014 bekend. De bedoeling is om op basis van deze resultaten een project te beginnen in het kader van het Interreg-programma.

Links

LNG
LNG24
Nationaal LNG platform
Fuelswitch
Truck van de Toekomst