Biomassa

Uit biomassa zijn via bioraffinage nog allerlei nuttige hernieuwbare grondstoffen te winnen. Er zijn diverse soorten biomassa. De Groene Hub richt zich op dit moment vooral op regionaal beschikbare soorten van biomassa, maar er vindt al onderzoek plaats naar de mogelijkheden om biomassa via de Waal en de Rijn van buiten de regio aan te voeren. De regionaal beschikbare biomassa bestaat uit:

  • GFT-afval
  • rioolslib
  • groenstromen
  • mest

GFT-afval

GFT is groente-, fruit- en tuinafval. Via vergisting wordt GFT omgezet in biogas en van het restant is geschikt om hoogwaardige compost van te maken. Het GFT-afval wordt aan huis opgehaald door de lokale afvalinzamelaars. In de regio Nijmegen wordt het verwerkt door ARN BV. In de regio Arnhem gaat het GFT tot eind 2014 naar AVR in Duiven en vanaf 2015 naar Attero in Wilp.

Rioolslib

Bij de waterzuiveringsinstallaties in Duiven, Nijmegen-West en Renkum komt rioolslib vrij.De nog in het slib aanwezige bruikbare stoffen, zoals stikstof en fosfor, kunnen er met behulp van fysische en biologische processen uitgefilterd worden en via bioraffinage opgewaardeerd tot hernieuwbare grondstoffen. De reststroom van slib kan uiteindelijk alsnog de vergister in en zo groengas opleveren.

Groenstromen

Bij het onderhoud van parken, groenstroken, slootkanten en wegen kunnen groenstromen worden verzameld. Het gaat hierbij niet alleen om snoeiafval en hout, maar ook om bijvoorbeeld bermgras en slootmaaisel. Het samenwerkingsverband GRAN (Groen Recycling Arnhem Nijmegen) verwerkt het groenafval in de regio Arnhem-Nijmegen. Onder regie van afvalverwerker ARN zorgt GRAN voor de inname, de overslag en de opwerking van plantsoenafval, snoeihout en afvalhout van enkele gemeentelijke milieustraten. Het wordt verwerkt tot groencompost en biobrandstof. GRAN rekent op een aanvoer van ongeveer 27.000 ton groenafval per jaar.

Mest

De beschikbare natte en droge mest kan via vergisting worden verwerkt tot biogas. De regio Arnhem-Nijmegen heeft geen mestoverschot, zoals wel het geval is in de Achterhoek en Brabant.

Hoeveelheden biomassa

[Tabel hoeveelheden biomassa]