Grondstoffen

Vergisting van biomassa levert niet alleen energie op, maar ook waardevolle grondstoffen. Biogas wordt gescheiden in methaan (groengas) en CO2. Deze CO2 is geschikt als meststof in kassen, als grondstof in de industrie of bij de productie van aardgas. Van overtollige elektriciteit kan namelijk via waterstof en CO2 aardgas gemaakt worden.

Digestaat en rioolslib

Vergisting van biomassa levert als nevenproduct digestaat op. Dit is onder bepaalde voorwaarden te gebruiken als meststof. Bij waterzuiveringen werd het resterende slib tot dusver afgevoerd en verbrand. Via innovatieve processen kunnen er nu eerst nog bruikbare stoffen uitgefilterd worden, zoals stikstof, fosfor en waardevolle vezels.

Verwaarden van biomassa

De grondstof voor vergisting kan zelf ook nevenproduct zijn als het onderdeel uitmaakt van een cascade of bioraffinageproces. Het principe van cascaderen is een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van reststromen. In zo’n proces wordt de biomassa verdeeld in verschillende fracties die alle een verschillende bewerking ondergaan. Zo wordt de biomassa optimaal verwaard. En het levert tegelijk biomaterialen, chemicaliën, meststoffen en energieproducten op.

GroeneHub-cascaderen-piramide-Deel2ontwerpers