TCO De Groene Cockpit

Het rekenmodel De Groene Cockpit is speciaal ontwikkeld voor de aanbesteding van de OV-concessie. De Cockpit is een simulatiemodel. Het vergelijkt alle mogelijke relevante scenario’s (zoals netwerk, dienstregeling en materiaal) op de kosten en de uitstoot van schadelijke stoffen van diesel, groengas, waterstof en elektrisch. Het berekent ook de maatschappelijke kosten en baten van de verschillende aandrijftechnieken van bussen. Op basis van de uitkomsten bleek het haalbaar om 75% uitstootreductie van CO2 als verplichte basiseis in de aanbesteding op te nemen.

Total cost of ownership

Een rekentool als De Groene Cockpit is een goed instrument om de total cost of ownership van grotere innovaties door te rekenen. Bij complexe investeringen wil je immers graag weten waar de kosten en baten in de keten terecht komen en waar de risico’s zitten. Ook wil je als overheid weten of de marktpartijen het ondernemersrisico kunnen dragen. De rekentool De Groene Cockpit is ontwikkeld voor de regio Arnhem-Nijmegen, maar is voor iedereen vrij beschikbaar en toepasbaar voor alle aanbestedende overheden en eigenaren van voertuigparken.

Links

TCO de Groene Cockpit

(1) Input variabelen In dit deel van rekenmodel De Groene Cockpit kunnen de kenmerken van de concessie aangegeven worden. Bijvoorbeeld de dienstregeling en de mogelijke aandrijftechniek van de gewenste busvloot.

(2) Modelparameters In dit deel van rekenmodel De Groene Cockpit  worden de kostenposten ingevoerd die bij de gewenste busvloot horen. Denk aan brandstof, personeel en de gewenste actieradius. En wat zijn de milieukosten? Die zijn nodig voor de maatschappelijke business case

(3) Transitiepaden Dit deel van rekenmodel De Groene Cockpit toont hoe de kosten van de voorgestelde busvloot en de bijbehorende kostenposten zich in de tijd en per aandrijftechniek ontwikkelen.

(4) Vergelijking tussen scenario’s Als de variabelen, de parameters en de transitiepaden zijn ingevuld, kunnen in dit deel van rekenmodel De Groene Cockpit vergelijkingen gemaakt worden. Iedere valide combinatie van variabelen, modelparameters en transitiepad leidt tot een scenario. De scenario’s laten zich goed met elkaar vergelijken, zodat de meest gunstige gekozen kan worden.