Resultaten bio-economie 2014

Samen met onze partners in de stadsregio Arnhem Nijmegen werken we aan doorbraken in de groene economie. Lees hieronder welke resultaten we afgelopen jaar hebben bereikt in de bio-economie.

Organisatie-overstijgende samenwerking

In 2014 hebben de gemeenten Arnhem, Beuningen, Duiven, Lingewaard, Nijmegen en Renkum samen met de provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen en de MRA (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Milieu Regio Arnhem) laten zien bovenlokaal te kunnen samenwerken op het thema bio-economie. Zo zijn er gezamenlijke opdrachten verstrekt voor de uitvoering van diverse onderzoeken. En er zijn ambtelijke afspraken gemaakt om een regionale strategie te volgen voor het aantrekken van innovatieve bedrijven in de bio-economie.

Studie naar biomassa logistiek

Niet al onze ambities kunnen met regionale biomassa worden verwezenlijkt. Daarom zijn de mogelijkheden verkend om biomassa te importeren. Uitkomst is dat de regio potentie heeft om een regionale en bovenregionale hub te worden van Europese biomassa-aanvoer, verwerking en cascadering. Voorbeelden van mogelijke importstromen zijn verse houtsnippers, stro en houtpellets vervoerd met (container)binnenvaartschepen naar BCTN, GDF Suez, Parenco Renkum, Essent Cuijk,  Kleefse Waard Arnhem en Innofase Duiven. In het voorjaar van 2015 vindt een bijeenkomst plaats met marktpartijen en kennisinstellingen WUR, RU en HAN.

Versterking landelijke netwerken

Op 4 juni 2014 heeft de landelijke bijeenkomst van de TKI Gas (Topsectoren Kennis en Innovatie over gas) in de regio plaatsgevonden. Dit heeft onder meer geleid tot nieuwe concrete projectideeën bij regionale bedrijven (in voorbereiding) en tot het bezoek van het Ministerie van Economische Zaken aan Nijmegen en Duiven.

Business case vergistingsinstallatie Bio Energie Bergerden een stap verder

Vanuit De Groene Hub is Bio Energie Bergerden ondersteund in de ambitie om een bio vergistingsinstalllatie 3.0 te realiseren die naast groengas aan het gasnet en CO2 aan tuinders, ook warmte levert aan het regionale warmtenet. Mede door ondersteuning vanuit de Groene Hub is participatie door PPM Oost voor een bedrag van 5 miljoen euro gerealiseerd. De business case kan worden afgerond indien Bio Energie Bergerden de laatste 2,5 miljoen euro vanuit private financiering weet zeker te stellen.

GDF Suez wil investeren in een biomassacentrale

De locatie Nijmegen lijkt een Europese show case te worden van het bedrijf Gaz de France Suez. Naast tankfaciliteiten voor LNG, wind- en zonne-energie wil het bedrijf investeren in een biomassacentrale en vervolgens in een biomassa hub voor biobased economy in de regio. De plannen worden samen met de Wageningen universiteit en met de gemeente en provincie ontwikkeld.

Circulaire  economie op Innofase Duiven

In 2014 is het programma InnoFasEnergy van start gegaan. AVR voert met partners een haalbaarheidsstudie uit naar een betere en slimmere benutting van energie en het afvangen en inzetten van CO2.  Naast de AVR bestaat het consortium uit Waterschap Rijn en IJssel, Gemeente Duiven, Siemens Nederland, Liander, DNV GL (voormalig KEMA) , CarbonOrO, Stedin en Alterra.  De haalbaarheidsstudie wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Gelderland. Het consortium onderzoekt of  een tijdelijk overschot aan elektriciteit kan worden gebuikt voor de productie van waterstof, dat verder kan worden omgezet in aardgas of direct gebruikt bijvoorbeeld voor OV-bussen. Voor het overtollige CO2 wordt een bestemming gezocht in koelinstallaties van de glastuinbouw en in de productie van isolatiemateriaal.

Parenco Renkum als grondstoffenfabriek in ontwikkeling

Het project Biorefinery is nagenoeg afgerond. De verschillende verwaardingsroutes (bio-olie, gist, bioplastics etc.) zijn onderzocht en worden uitgewerkt in een business case. Het is straks aan Parenco om te kiezen welke route voor hen het meest rendabel is.
Er is tevens een business case in ontwikkeling voor een grondstoffenrotonde bij Parenco . Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen verschillende belangrijke partijen in deze branche zoals GMB BioEnergie, Waterschap Vallei en Veluwe, OostNV en Sustec BV. De koppeling tussen de zuiveringsinstallatie van Parenco en van het waterschap is kansrijk en het waterschap heeft aangegeven de nodige investeringen te willen doen. Het onderzoek naar het gebruik van het slib als energieproduct en het toepassen van thermische drukhydrolyse is nog in volle gang. De projecten zijn naar verwachting eind 2015 afgerond.

IndustriePark Kleefse Waard  Arnhem (IPKW) innovatief bedrijventerrein

Industriepark Kleefse Waard is dit jaar op het Nationaal Bedrijventerrein Congres uitgeroepen tot “New Kid on the Block” onder Nederlandse bedrijventerreinen. NUON heeft in 2014 de gasgestookte warmtekrachtcentrale op IPKW verkocht aan Veolia-dochter Dalkia. Vanaf eind 2014 wordt de warmte voor het warmtenet in Arnhem geleverd door de afvalverbranding Duiven. Ten opzichte van het gebruik van aardgas wordt daardoor een CO2-reductie van circa 70% gerealiseerd.

Veolia ontwikkelt voor water, afval en energie oplossingen die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Ook is sinds 2014 het Arnhemse bedrijf Allego (voorheen Alliander Mobility Services) gevestigd op IPKW. Allego heeft op innovatieve wijze een start gemaakt met de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische auto´s in Arnhem.

Samenwerkingsovereeenkomst Regionaal Warmtenet ondertekend

Op 10 oktober 2014 is de Ambitieverklaring en samenwerkingsovereenkomst voor een duurzame warmtevoorziening in de regio Arnhem-Nijmegen ondertekend door de provincie Gelderland, de gemeente Arnhem, de gemeente Nijmegen, Alliander en NUON. Samen hebben zij de ambitie om in regio Arnhem-Nijmegen een regionaal warmtenet aan te leggen met 90.000 aansluitingen.