Resultaten goederenvervoer 2014

Samen met onze partners in de stadsregio Arnhem Nijmegen werken we aan doorbraken in de groene economie. Lees hier welke resultaten we afgelopen jaar hebben bereikt in het goederenvervoer

Prijsvraag Beter Benutten Goederenvervoer

In 2014 liep het eerste programma Beter Benutten af. In dit programma zijn ook projecten uitgevoerd op het gebied van slimme logistiek. De vijf winnaars van de prijsvraag Groene Hub, waarover u begin 2014 bent geïnformeerd, hebben hun projecten voor Beter Benutten afgerond.

Zo is Coöperatieve Combipakt gestart met het bundelen van personenvervoer (leerlingen- en doelgroepenvervoer) en goederenvervoerstromen (Agro- en medicijnenvervoer) rondom de Sint Maartenskliniek, met een elektrisch voertuig.

D.J. Middelkoop heeft met een bijdrage vanuit de prijsvraag via het bedrijf Regionale Stadsbode (RSB) in 2014 het nachtdistributie concept verder uitgerold. In de nacht worden goederenstromen gebundeld en buiten de spits regionaal uitgereden.

Binnenstadservice is niet langer meer een vervoerder, maar uitsluitend een neutrale dienstverlener. 2015 wordt een belangrijk jaar voor Binnenstadservice waarin zij wil toewerken naar een neutraal IT-platform, eenduidige inkoopvoorwaarden speciaal voor hubs en meer samenwerking met verladers. De ontwikkeling van een neutraal IT-platform doen zij in samenwerking met Thunderbuild.

De Container Terminal Doesburg (CTD) wordt in oktober 2015 opgeleverd. Koninklijke Rotra heeft met behulp van de bijdrage van Beter Benutten de regionale markt kunnen benaderen voor het gebruik van de terminal. Circa 50 partijen hebben aangegeven gebruik te willen gaan maken van de terminal. Zij hebben hiervoor intentieovereenkomsten afgegeven. Dit betekent dat er  ca. 200 spitsmijdingen per week kunnen worden gerealiseerd.

Ondertekening landelijke Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek

Het is duidelijk geworden dat duurzame logistiek op regionale schaal moeilijk tot echt grote doorbraken komt.  Daarom hebben de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de Stadsregio besloten mee te doen aan de landelijke Green Deal Zero Emissie Stadsvervoer. Alleen op landelijk niveau en op langere termijn kan opschaling plaatsvinden. In november 2014 is de landelijke Green Deal Zero Emission Stadslogistiek ondertekend. Ook koplopende bedrijven in de regio hebben de Green Deal onderschreven. Binnenstadservice, Middelkoop D.J., Combipakt en de afvalverwerker DAR hebben aangegeven samen te willen toewerken naar Zero Emissie Stadslogistiek in 2020.

Schone binnenvaart

In 2014 is veel aandacht geschonken aan het verschonen van de binnenvaart in de regio Arnhem Nijmegen. De binnenvaart is een duurzame manier van vervoeren qua CO2, maar qua luchtkwaliteit moet een slag gemaakt worden. Daarom is in 2014 walstroom in Nijmegen beschikbaar gekomen bij de Waalkade Nijmegen. In 2015 wordt ook in Arnhem en in de Nijmeegse Waalhaven walstroom gerealiseerd.
De Stadsregio heeft een subsidieregeling ingesteld om schone binnenvaart te stimuleren. Met de subsidie worden schepen met nageschakelde technieken uitgerust, worden zonnepanelen op schepen geïnstalleerd waardoor de generator niet meer aan hoeft, en wordt walstroom bij de nieuwe containerterminal in Doesburg en bij BCTN in Nijmegen gerealiseerd. Tot slot wordt geëxperimenteerd met waterstofinspuiting in de motor.
Deze projecten zijn niet onopgemerkt gebleven en hebben ertoe geleid dat gemeente Nijmegen participeert in het Europese projectvoorstel CLINSH. Bureau Brussel heeft contacten gelegd met provincie Zuid Holland en andere projectpartners. CLINSH staat voor Clean Inland Shipping. CLINSH moet een bijdrage leveren aan de totstandkoming van nieuwe milieunormen voor de binnenvaart. Specifiek voor Nijmegen zullen pilots worden ondersteund met mobiele walstroom op LNG/biobrandstof.

LNG voor zwaar vervoer: projectontwikkeling via Interreg

In 2014 is het project LNG aan Rijn en Waal uitgevoerd. Onder projectleiding van Energy Valley heeft de Stadsregio samen met EnergieAgentur, NRW en onderzoeksbureau DST (universiteit Duisburg Essen) diverse workshops over de inzet van LNG in het wegvervoer en de binnenvaart gehouden. Ook is een marktverkenning voor LNG in wegvervoer en binnenvaart in de Euregio opgeleverd. Op 30 september is de eindconferentie op de scheepvaartbeurs in Kalkar gehouden en is geïnventariseerd welke thema’s in een nieuw Interregproject ondersteund kunnen worden. Begin 2015 gaat het nieuwe Interregprogramma open voor voorstellen. Provincie Gelderland  neemt hieraan deel als opvolger van de Stadsregio. Heeft u goede ideeën die bij de ontwikkeling van het voorstel aansluiten, neem dan contact op met Jeroen Gelinck via j.gelinck@gelderland.nl.